Политика на приватност - GDPR

Обработката на личните податоци и политиката за приватноста се однесуваат на согласностна на лицето на кое се однесуваат податоците за целите на испраќање деловни пораки и за други директни онлајн маркетинг активности.

Идентификација на контролорот
и информации за контакт

Контролор на вашите лични податоци е РУБИО ДОО, Караѓорѓева 33, 17000 Врање, МБ: 21668940, ПИБ: 112412624 (во натамошниот текст “Контролор”).

Контакт информации

Офицерите за заштита на личните податоци се следните: Горан Димитријевиќ, директор на компанијата, е-пошта: zdravo@lussuria.mk.

Правна основа за законска
обработка на лични податоци

Правната основа за обработка на вашите податоци е вашата согласност дадена на контролорот според член 6 (1) (а) од Регулативата (EC) бр. 2016/679 на Европскиот Парламент и Советот за заштита на поединци во врска со обработката на личните податоци и слободниот проток и размена на таквите податоци со кои се укинува Директивата 95/46 /  EC (Општа Регулатива за заштита на личните податоци) (во натамошниот текст “Регулатива”).

Цел на обработката на личните податоци

Целта на обработката на вашите лични податоци е за употреба на системите, деловните комуникации и другите маркетинг активности на Контролорот со вас.

Не постои автоматска индивидуална одлука која ја донесува Контролорот во врска со член 22 од Регулативата.

Временски рок за чување на лични податоци

Периодот во кој вашите лични податоци ќе ги чува контролорот е 3 години, но не подолг од тоа, освен ако вашата согласност за користење на податоците (за овие цели) не биде повлечена во тој временски период.

Други корисници на лични податоци

Вашите лични податоци ќе ги користат само следниве корисници: 
Компании за сервер и веб-администрација, компании за маркетинг и промоција, компании за книговодствени услуги и компании за испорака.

Права на корисниците на лични податоци

Според сетот услови за користење на личните податоци, наведени во Правилникот, имате право да побарате од вашиот службеник пристап, корекција или отстранување на вашите лични податоци, како и ограничување на обработката на вашите лични податоци, право на приговор на обработката на вашите лични податоци.

Имате право во секое време да ја повлечете согласноста за обработка на вашите лични податоци дадена на контролорот. Во случај тоа да се случи, тоа нема да влијае на законитоста на правата за обработка кои се дадени во минатото, пред тие да бидат повлечени. Вашата согласност за обработка на лични податоци може да се повлече со испраќање е-пошта на zdravo@lussuria.mk.

Доколку сметате дека обработката на вашите лични податоци или дека самата Регулатива е злоупотребена, имате право, меѓу другото, да поднесете жалба до надлежниот орган.

Немате обврска да ги давате вашите лични податоци. Доставувањето на вашите лични податоци не е договор кој има законски обврски ниту пак вклучува потреба од склучување договор.